آنان که شرف و وجدان را سرلوحه زندگی خود قرار میدهند جاودانه اند
فریدون در کنار مادرش:

فریدون در کنار خواهرش فروغ:

 

پوران خواهر فریدون:

عکس عروسی فریدون:

فریدون و همسرش:

 

اطلاعاتی در مورد عکس  زیر در دست ندارم: